Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Rzeszów, dnia 30.10.2017


 Zapytanie ofertowe
na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej


  Cel zamówienia:

  Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pt. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

  Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

  Przez Wykonawcę rozumie się osobę wpisaną na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych i wykonujących przedmiotowe zawody, lub spółkę, której wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie stałej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) oraz ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 ze zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Al. Wyzwolenia 6
 35-959 Rzeszów
 NIP 5170283749

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest obsługa prawna Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w zakresie realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji Lidera projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

2. Zakres zadań Wykonawcy:

    a) udzielanie opinii prawnych i porad prawnych oraz wyjaśnianie zasad stosowania przepisów prawa, w tym w zakresie prawa samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz w sprawach związanych z realizacją projektu,

  b) doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa,

  c) weryfikacja i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
 
  d) doradztwo prawne w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

  e) przygotowywanie i opiniowanie umów oraz porozumień, których stroną jest Zamawiający, oraz pism kierowanych do podmiotów trzecich,

  f) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest Zamawiający,

  g) reprezentowanie procesowe beneficjenta w sporach z wykonawcami zamówień, oraz osobami trzecimi, przed sądami, organami administracji publicznej i Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie powierzonych spraw związanych z realizacją projektu,

  h) doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym analiza prawna protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych oraz przygotowywanie lub konsultacja prawna uwag i zarzutów do protokołów kontroli;

III. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi:


  1. Wszystkie czynności realizowane przez Wykonawcę powinny być wykonane zgodnie i w oparciu o aktualne przepisy prawa.

  2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi zdalnie, jednakże wymaga, by Wykonawca świadczył usługę osobiście w siedzibie Zamawiającego oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

  3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę.

  4. Wykonawca będzie realizował Usługę na podstawie zleceń Zamawiającego. Zamawiający przekazuje zlecenie na wykonanie konkretnego zadania w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Wszelkie opracowania, w szczególności stanowiska, opinie projektów, umów z załącznikami muszą być opracowane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. Dodatkowo na wniosek Zamawiającego należy przekazywać Zamawiającemu również wersję papierową podpisaną przez Wykonawcę lub osoby wskazane w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia.

  5. Obsługa prawna świadczona będzie bez limitu czasowego.

  6. Za powyższe usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

  7. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

IV. Zakres rzeczowy zamówienia:

Kod CPV: 79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego

V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

  1) Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego oraz wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego nie krócej niż 5 lat w okresie ostatnich 10 lat;

  2) Wymagana wiedza i doświadczenie:

  a) świadczenie usług pomocy prawnej dla jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek samorządowych, w sposób ciągły, przez co najmniej 30 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych,

  b) wymagana znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:

- samorządu terytorialnego (w szczególności samorządu gminnego)
-  zamówień publicznych;
-  finansów publicznych;
- podatkowych;
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku;
- wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 - 2020;
- wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ;
- Zasad finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zatwierdzone w dniu 22 lipca 2013r.

  3) Nie są objęci postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym,

  4) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

VII. Sposób przygotowania oferty.


1. Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:

  a) Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

  b) Oferta może zawierać dodatkowe załączniki jednak fakt ich dołączenia musi zostać odnotowany w pkt. 9 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
 
  c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane,

  d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

  e) Oświadczenie o spełnianiu warunków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

  f) Wydruk informacji z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzający zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia lub odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

  g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Brak wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

VIII. Miejsce oraz termin składania oferty.


1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listem na adres:

 Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: biuro@zgpks.rzeszow.pl

2. Termin złożenia ofert upływa w dniu 6.11.2017 r. do godz. 10.00. (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" www.zgpks.rzeszow.pl

X. Osoba do kontaktu.

Marta Błoniarz Tel. 17 86 03 203, email: biuro@zgpks.rzeszow.pl

XI. Kryteria oceny oferty.


1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego cena brutto za miesiąc świadczenia usług.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto wykonania usługi.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o założone kryteria.

2. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani e-mailowo.
Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.zgpks.rzeszow.pl

3. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o podpisaną umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. Warunki zmiany umowy.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

XIV. Płatność.

1. Faktura/rachunek wystawiona będzie z wydłużonym terminem płatności 21 dni,

2. Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie liczonym od momentu wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.

3. Przy opóźnieniach z tytułu zapłaty za usługę Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za zwłokę.

XV. Pozostałe warunki.


1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty jak również przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i wymagane kwalifikacje.

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorującego lub zarządzającego, prokurenta,
 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. Załączniki.

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 104873