Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Rzeszów, dn.16.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 na świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez specjalistę ds. zamówień publicznych


Cel zamówienia:

Świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez specjalistę ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
   Al. Wyzwolenia 6
   35-959 Rzeszów
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie           postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez specjalistę ds. zamówień publicznych w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2. Opis planowanych zamówień wraz z harmonogramem realizacji zawiera "Załącznik nr 1" do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający może na bieżąco aktualizować harmonogram ogłaszania zamówień zawarty w "Załączniku nr 1", biorąc pod uwagę postępy w realizacji Projektu.
4. Aktualizacji w "Załączniku nr 1" może podlegać termin ogłoszenia zamówienia.
5. Zakres rzeczowy planowanych zamówień dotyczy następujących obszarów: a. zakupu 54 sztuk nowych autobusów b. robót budowlanych związanych z budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej ? hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna c. nadzoru inwestorskiego d. realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej, zachęcającej mieszkańców do korzystania z ekologicznej komunikacji miejskiej e. zakupu systemu i urządzeń związanych z systemem zarządzania ruchem oraz informacją pasażerską.
6. Zakres zadań Wykonawcy:
a. Zapewnianie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z ustawą prawo zamówień publicznych.
b. Przygotowywanie wszelkich dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
c. Wykonywanie wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zleconym.
d. Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentów związanych prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
e. Prowadzenie pisemnej dokumentacji dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
f. Przygotowywanie i zamieszczanie niezbędnych informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (strony internetowe jednostek, biuletyny UZP itp.)
g. Przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości i bieżącej działalności w zakresie zleconym.
h. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wszystkich załączników do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
i. Opracowanie i przygotowanie dokumentów i informacji o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, dodatkowych, jeżeli przewiduje się udzielanie takich zamówień.
j. Koordynowanie wszelkich czynności należących do Zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówień publicznych.
k. Opracowanie projektów umów, wniosków, protokołów, odpowiedzi, zapytań itp. dotyczących udzielenia zamówień publicznych w zakresie zleconym
l. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zleconym. m. Współpraca z jednostkami w zakresie szacowania wartości zamówienia i określenie zakresu merytorycznego zamówień.
n. Organizacja prac komisji przetargowej i kierowanie jej pracami.
o. Udział i współpraca w komisjach przetargowych i sporządzanie protokołów dokumentujących ich pracę.
p. Ocena formalno-prawna składanych ofert, weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej składanej przez wykonawców.
q. Współpraca z zespołem realizującym projekt.
r. Świadczenie usług doradztwa, konsultingu, sporządzania opinii prawnych oraz wszelkich projektów pism w zakresie realizacji zamówienia.
s. Udział w postępowaniach odwoławczych w charakterze eksperta w tym odpisywanie na pisma.
t. Kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań w celu przekazania ich do archiwum.
7. Łączenie postępowań z poszczególnych etapów może się odbywać tylko za zgodą Zamawiającego

III. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi:
 
1. Wszystkie czynności realizowane przez Wykonawcę powinny być wykonane zgodnie i w oparciu o aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej jako "ustawa Pzp"), z uwzględnieniem wszelkich zmian wprowadzonych po terminie zawarciu umowy na realizację niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi zdalnie, jednakże wymaga, by Wykonawca świadczył usługę osobiście w siedzibie jednostek Zamawiającego w wymiarze do 30 godzin miesięcznie
3. Zamawiający dopuszcza możliwość występowania krótkotrwałych zastępstw osoby świadczącej usługę na rzecz Zamawiającego. Zastępstwo w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą Zamawiającego (w tym za pośrednictwem korespondencji elektronicznej). Osoba pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osoby wykazanej w ofercie.
4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z regulacjami zawartymi w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w szczególności w załącznikach:

IV. Zakres rzeczowy zamówienia:

Kod CPV:
79111000-5       usługi w zakresie doradztwa prawnego

Kod CPV:
79111000-6 usługi administracji publicznej

V. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji niniejszego zamówienia jedną osobą zdolną do osobistego wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia, która spełnia poniższe warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku/specjalności prawo, administracja, ekonomia i inne uprawniające do wykonywania zadań lub uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
b) posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, przy przygotowywaniu dokumentacji SIWZ
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3) oraz Informacji dotyczącej osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia (wzór Informacja dotycząca osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia stanowi załącznik nr 4).

VII. Sposób przygotowania oferty:
 
1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
a. Wypełniony formularz oferty ? załącznik nr 2
b. Oświadczenie Wykonawcy ? załącznik nr 3
c. Informacja dotycząca osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia ? załącznik nr 4
d. Formularz do kryterium "dodatkowe doświadczenie zawodowe" - załącznik nr 5
e. Wykaz istotnych postanowień umowy (umowa wstępna) - załącznik nr 6
f. Protokół odbioru wykonania usługi - załącznik nr 7

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

VII. Miejsce oraz termin składania oferty
 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście, listownie na adres Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie, Aleja Wyzwolenia 6, 35?959 Rzeszów, telefon (17) 86 03 203
2. Termin złożenia ofert upływa w dniu 23.10.2017 do godz. 9.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu: Pani Marta Błoniarz, telefon (17) 86 03 203 email: biuro@zgpks.rzeszow.pl

IX. Kryteria oceny oferty:
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
        1) Cena
             waga 70%
             maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 70 pkt.
        2) Doświadczenie dodatkowe
            waga 30%
            maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 30 pkt.

3. Zasady oceny kryterium CENA
 KC = (CN / COB) x 70% x100
gdzie:
 KC ? liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium "cena"
CN ? najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
COB ? cena brutto oferty badanej

4. Zasady oceny kryterium DOŚWIADCZENIE

Zamawiający przyznaje określoną ilość punktów po spełnieniu następujących warunków: ? -doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, nie przekraczające 5 zamówień w okresie ostatnich dwóch lat ? 0 pkt.
-doświadczenie w obszarze zamówień publicznych od 6 do 14 zamówień w okresie ostatnich dwóch lat, w tym dwa zamówienia na roboty budowlane ? 15 pkt.
-doświadczenie w obszarze zamówień publicznych przekraczające 15 zamówień w okresie ostatnich dwóch lat, w tym dwa zamówienia na roboty budowlane ? 30 pkt.

 KD = liczba punktów za spełnienie kryterium "doświadczenie" wg powyższych zasad.

 Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby biorącej udział w realizacji zamówienia na podstawie wypełnionego formularza do kryterium "Dodatkowe doświadczenie zawodowe" (wzór formularza stanowi załącznik nr 5).

 Przez "doświadczenie w obszarze zamówień publicznych" Zamawiający rozumie przygotowanie SIWZ z niezbędnymi załącznikami do przeprowadzenia postępowania.

Brak w ofercie ww formularza skutkować będzie przyznaniem w powyższym kryterium ? 0 pkt.

Ocenie zostanie poddana tylko osoba wskazana pierwotnie przez Wykonawcę w formularzu "Informacja dotycząca osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia" (załącznik nr 4) i która potwierdzi warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączna ilość punktów w ww. kryteriach KC + KD

6. Przesłanki odrzucenia oferty:
-jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie zawierała rażąco niską cenę,
-będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- będzie niekompletna dokumentacja.

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani e-mailowo. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający na stronie internetowej.

XI. Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
a) któregokolwiek z terminów, o których mowa w Umowie lub
b) warunków płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedłużenia lub przedłużania się terminu zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
b) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa ? z zastrzeżeniem, że cena oferty brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
c) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia.

XII. Płatność

1. Każdorazowo po zakończeniu danego etapu przedmiotu umowy, zakończonego podpisaniem umowy z Wykonawcą,
2. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru po zakończonym etapie przedmiotu umowy, który będzie załącznikiem do faktury/rachunku/umowy zlecenia,
3. Faktura/rachunek wystawiona będzie z terminem płatności do 30 dni,
4. Termin płatności będzie liczony od momentu wpływu faktury.

XIII. Pozostałe warunki.
1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. W przypadku zmiany zadań i terminów w harmonogramie łączna kwota przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

XIV. Informacje na temat zakresu wykluczenia:


W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorującego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIV. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - opis planowanych zamówień wraz z harmonogramem realizacji w ramach Projektu
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 - wzór Informacja dotycząca osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia
5. Załącznik nr 5 ? formularz do kryterium "dodatkowe doświadczenie zawodowe"
6. Załącznik nr 6 ? wykaz istotnych postanowień umowy (umowa wstępna)
7. Załącznik nr 7 - protokół odbioru wykonania usługiZałączniki:
  Ilość odwiedzin: 77572