Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Rzeszów, dnia 17.10.2017


Zapytanie ofertowe
 dotyczące świadczenia usługi specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

I. Zamawiający

 Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 Al. Wyzwolenia 6
35-959 Rzeszów

 II. Tryb udzielania zamówień

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski ? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zwanego dalej Projektem.

2. Zakres obowiązków w ramach zamówienia:

a) planowanie i rozliczanie projektu pod względem finansowym i sprawozdawczość związana z projektem (harmonogramy płatności, wnioski o płatność, sprawozdania, itp w uzgodnieniu z Liderem i Partnerami projektu;

b) sporządzanie harmonogramu płatności dla projektu w systemie SL 2014 (bieżąca aktualizacja, uzgadnianie zmian z Partnerami projektu i IZ (instytucją zarządzającą);

c) wprowadzanie korekt do wniosków o płatność, harmonogramów płatności zgodnie ze wskazaniami IZ oraz Partnerów w systemie SL 2014

d) przygotowanie wniosków o płatność wraz załącznikami zgodnie z wytycznymi w tym zakresie;

e) współpraca z Koordynatorem Projektu oraz pozostałym personelem projektu na etapie przygotowania, sporządzania i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie rzeczowe i finansowe etapów projektu;

 f) sporządzanie wniosków o płatności zaliczkową, pośrednią i płatność końcową, w tym o refundację dotychczas poniesionych wydatków wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami, opracowaniami, wyjaśnieniami w okresie realizacji projektu w systemie SL 2014

g) stały monitoring wydatków budżetowych, otrzymywanych środków w formie zaliczki;

h) informowanie Partnerów o terminach rozliczania środków finansowych otrzymywanych w formie zaliczki, oraz o terminach składania wniosków o płatność w ramach projektu;

i) informowanie partnerów każdorazowo o zakończeniu weryfikacji wniosków o płatność przez IZ;

j) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi;

k) udzielanie informacji Partnerom projektu w zakresie wymogów dotyczących ponoszenia i dokumentowania wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność

l) opracowanie szczegółowych zasad dla Partnerów projektu dotyczących procesu składania wniosków o płatność, harmonogramów, sprawozdań w ramach projektu.

m) przygotowywanie, zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego projektu.

n) analizowanie postępu finansowego realizacji projektu.

o) weryfikacja, opis, katalogowanie dokumentów finansowo ? księgowych projektu;

p) współpraca w zakresie wprowadzania danych do systemu SL 2014 z pozostałymi osobami upoważnionymi.

q) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia.

r) uczestniczenie w spotkaniach zespołu projektowego

s) inne czynności związane z dokumentacją rozliczeniową.

t) udział w kontrolach projektu (w tym kontroli o płatność końcową);

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Usługa w ramach Projektu będzie realizowana do 30.04.2019 r.

V. Forma zatrudnienia i realizacji zamówienia


Zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej w wymiarze 100h/miesiąc. Wymagane wykonywanie obowiązków w siedzibie realizatora projektu, tj. Związku Gmin PKS w Rzeszowie w wymiarze minimum 20 h/miesięcznie

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

a) posiadają co najmniej 10 letnie doświadczenie polegające na wykonywaniu usług w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w jednostkach sektora finansów publicznych (minimum 5 projektach w tym dwóch o wartości minimum 30 mln zł)

b) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku/specjalności ekonomia, marketing, zarządzanie, finanse.

 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

VII. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych usług opracowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


Osoba do kontaktu: Pani Marta Błoniarz, telefon (17) 86 03 203 email: biuro@zgpks.rzeszow.pl

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert


1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście, listownie na adres Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie, Aleja Wyzwolenia 6, 35?959 Rzeszów, telefon (17) 86 03 203
2. Termin złożenia ofert upływa w dniu 23.10.2017 do godz. 9.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto za realizację obowiązków w ramach zamówienia w czasie 1 miesiąca.

2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.

3. Cenę należy skalkulować przy założeniu, że usługa w ramach Projektu będzie realizowana do 30.04.2019 r.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w rozdziale VI.

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.

3. Dla oceny punktowej ofert złożonych na każde z zadań zastosowany zostanie wzór:

W= (Cmin / C) * 100
gdzie W ? liczba punktów oferty badanej
Cmin - cena najtańszej oferty
C - cena badanej oferty.

4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. Pozostałe informacje

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

4.1. nie została złożona żadna oferta,
4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego, 4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:
1. Formularz oferty i oświadczenia wykonawcy
2. Wzór wykazu wykonanych usług

                 Krzysztof Jarosz ? Przewodniczący Związku Gmin
zatwierdzam

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 104856