Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Rzeszów, 21 grudnia 2016r.OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro


Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
Al. Wyzwolenia 6
35-959 Rzeszów
NIP: 5170283749


ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania Studium wykonalności w tym Analiz ruchu dla projektów transportu miejskiego, Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

I. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie procedury określonej w §2 pkt. 3 Zasady i tryb postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poniżej kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17.2016 Zarządu Związku Gmin "PKS" z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zasad powoływania członków komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy; 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
2. Rodzaj zamówienia: usługi
3. Przedmiotem postępowania ofertowego jest usługa opracowania Studium wykonalności w tym Analiz ruchu dla projektów transportu miejskiego, Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotowy projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. 4. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, tj. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

III. Specyfikacja zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania Studium wykonalności (zwanego dalej Studium) Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu (zwanego dalej Specyfikacją) oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (zwanego dalej Wnioskiem) dla przedsięwzięcia zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" dla następujących zakresów planowanych do realizacji przez Lidera i Partnerów projektu:
1) Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa:
a) zakup nowoczesnego ekologicznego taboru autobusowego ok. 50 sztuk przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, spełniającego co najmniej normę Euro 6;
b) integracja systemu transportowego ROF z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, wykonanym w ramach I etapu projektu transportowego zrealizowanego przez Miasto Gminę Rzeszów w poprzednim okresie programowania w celu doprowadzenia do jednego, spójnego systemu, integrującego miasto z pozostałymi gminami ROF, w tym:
- dostosowanie do systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, przydzielającego w pierwszej kolejności prawo przyjazdu środków komunikacji publicznej
- wyposażenie autobusów operatora w system informacji dla pasażerów
- dostosowanie do systemu zarzadzania transportem publicznym w zakresie niezbędnym do stworzenia możliwości reagowania na bieżące potrzeby komunikacji publicznej na ternie ROF
- wdrożenie tablic informacyjnych zamontowanym na intermodalnych węzłach przesiadkowych, umożliwiających dotarcie z informacją do pasażerów transportu publicznego.
c) budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna o powierzchni użytkowej ok. 1 400 m2 (+/- 20 %).
2) Gmina Boguchwała:
a) przebudowa ulicy kolejowej w Boguchwale na potrzeby uruchomienia węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej, budowa Park& Ride, Park &Bike w sąsiedztwie tej drogi, oraz budowa ścieżki rowerowej w Boguchwale do stacji kolejowej; przebudowa budynku dworca kolejowego na potrzeby poczekalni oraz organizacji i zarządzania transportem publicznym na terenie ROF przez organizatora transportu publicznego;
b) budowa/przebudowa dworca autobusowego wraz z węzłem przesiadkowym w Boguchwale, Zgłobniu i Racławówce- Zabierzów;
c) przebudowa przystanków autobusowych w miejscowościach Boguchwała, Zgłobień, Niechobrz wraz z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszych o długości ok. 1,2 km.
3) Gmina Czarna:
a) przebudowa drogi gminnej Krzemienica-Strażów dz. 3384 o długości 2 570 m celem utworzenia nowej linii autobusowej.
4) Gmina Chmielnik:
a) budowa parkingu Park&Ride przy drodze powiatowej nr 1400 R Kielnarowa-Chmielnik-Zabratówka. Parking będzie miał około 30 miejsc postojowych dla samochodów i ok. 15 dla rowerów.
5) Gmina Głogów Małopolski:
a) przebudowa drogi gminnej nr 108350R w miejscowości Głogów Małopolski (ul. Rynek, Sikorskiego);
b) przebudowa ul. Kolejowej łączącej centrum przesiadkowe z droga krajową nr 9;
c) przebudowa ulicy Fabrycznej w Głogowie Małopolskim,
d) budowa centrum przesiadkowego w Głogowie Małopolskim na bazie stacji PKP (wraz z budową dworca autobusowego i dużego parkingu dla samochodów osobowych);
e) modernizacja przystanków na terenie gminy;
f) budowa parkingu dla samochodów przy przystanku dla autobusów w Głogowie Małopolskim os. Niwa
g) budowa parkingu dla samochodów przy przystanku dla autobusów w Budach Głogowskich.
6) Gmina Czudec:
a) budowa nowej linii autobusowej w tym budowa mostu, modernizacja i budowa przystanków autobusowych (początek tej linii w gminie Czudec w miejscowości Przedmieście Czudeckie od granicy z gminą Boguchwała przy drodze powiatowej Niechobrz- Czudec. Następnie linia przebiegać będzie przez Czudec do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa- Nowa Wieś . Od skrzyżowania tych dróg przez Czudec i Przedmieście Czudeckie- Zawisłocze do miejscowości Wyżne- skrzyżowanie drogi powiatowej 1917 R z drogą krajową nr 19. Długość linii komunikacji autobusowej będzie wynosić 12,8 km. Planowany zakres rzeczowy tej inwestycji:
- 15 sztuk przystanków autobusowych,
- budowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne w km 0+544 w miejscowości Czudec,
- prace przy pętlach autobusowych tj. pętla przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa- Nowa Wieś oraz przy stacji kolejowej PKP Czudec.
- budowa 10 szt. zatok autobusowych natomiast do przebudowy planuje się 1 szt. -
- budowa 3 Park&Ride przy pętli autobusowej przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa- Nowa Wieś powstanie 10 miejsc parkingowych, przy stacji PKP Czudec powstanie 30 miejsc parkingowych oraz w centrum miejscowości Czudec w pobliżu przystanku autobusowego powstanie 10 miejsc parkingowych oraz 1 Bike & Ride.
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 1 12127R Wyżne- Zaborów (Bukowa Linia) o długości 750 m.
7) Gmina Miasto Łańcut:
a) przebudowa istniejącego parkingu w Łańcucie przy ulicy Żardeckiego w celu zorganizowania punktu przesiadkowego dla transportu publicznego
8) Gmina Świlcza:
a) przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach
b) budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w Błędowej Zgłobieńskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R
c) przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej
d) przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce
e) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) przy stacji kolejowej Świlcza:
f) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona południowa linii kolejowej), parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona północna linii kolejowej), 2 parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona południowa i północna linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia) przy stacji kolejowej Trzciana
g) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) przy stacji kolejowej Rudna Wielka
h) parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych przy pętli autobusowej Bratkowice (Czekaj)
i) przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, szerokość: 5,0 - 5,5 m, warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (długość 620,00 mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka
j) przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 832/12) wraz z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R
k) przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna)
l) przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza - Kamyszyn - Otoka (długość: 640,00 mb, szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm)
m) ciąg rowerowo - pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 2150 R o długości 0,8 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Bratkowice
n) ciąg rowerowo - pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1386 R oraz DP 1333 R o długości 2,4 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Świlcza i Mrowla
o) ciąg rowerowo - pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1377 R oraz drogi gminnej nr 108766 R o długości 1,5 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Rudna Wielka
9) Gmina Krasne:
a) wydłużenie linii autobusowe Rzeszów-Krasne-Palikówka - Przebudowa drogi gminnej nr 10 8554 R "Przycznia" w Palikówce na długości 2 800 m.
b) wydłużenie trasy linii autobusowej od strony Rzeszów Załęże - Budowa drogi Mała Kolonia nr 01 8561 R o długości 1 000 m.
10) Gmina Tyczyn:
a) parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc przy przystanku autobusowym (Tyczyn, przy drodze wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów-Dylągówka, dz. nr 1135/5, 1133/6 obręb 0001)
b) parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc w pobliżu początki linii 44 MPK (Tyczyn, dz. nr 1120/3, 1120/8, 1120/13 obręb 0001)
c) 4 zatoki autobusowe w ciągu ul. Mickiewicza i Lasek w Tyczynie (Tyczyn, droga powiatowa nr 1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa; dz.nr 1725/6 obręb 0001)
d) 1 pętla autobusowa w Kielnarowej obok WSIiZ (Kielnarowa, droga powiatowa nr 1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa; dz. nr 1536/1 obręb 0005)
e) 2 zatoki autobusowe w Kielnarowej Obszary (Kielnarowa, droga powiatowa nr 1400R relacji Kielnarowa-Chmielnik-Zabratówka; dz. nr 1001 obręb 0005)
f) 1 zatoka autobusowa w Hermanowej (Hermanowa, droga powiatowa nr 1415R relacji Tyczyn-Hermanowa-Straszydle, dz. nr 1004/1, 1348/3 obręb 0004)
g) 2 zatoki autobusowe w Borku Starym (Borek Stary, droga wojewódzka nr 878 relacji Rzeszów-Dylągówka; dz. nr 1684/1)
11) Gmina Trzebownisko:
a) Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Łukawiec-Wólka Podleśna na potrzeby uruchomienia nowej linii autobusowej o długości ponad 30 km, na obszarze silnie zurbanizowanym w gminie Trzebownisko łączącej tereny strefy ekonomicznej, lotniska Rzeszów-Jasionka z centrum gminy a następnie z Rzeszowem. Linia przebiegać będzie przez następujące miejscowości gminy Trzebownisko: Trzebownisko, Łąka, Łukawiec, Wólka Podleśna, Jasionka, Rudna Mała, Zaczernie, Trzebownisko.
2. Materiały niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia przekazywane będą Wykonawcy , zarówno przez Zamawiającego jak i bezpośrednio przez każdego z Partnerów w terminie niewykraczającym poza 31 stycznia 2017 r.
3. Studium, Specyfikację wraz z Wnioskiem należy sporządzić w sposób rzetelny i zgodny ze wszelkimi regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz z należytą starannością, w szczególności:
1) Dokumentacją dla naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze pozakonkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 i dołączonymi do niego załącznikami, która dostarczona zostanie Wykonawcy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po jej otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) m.in:
a) Instrukcją do opracowania Studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
b) Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
c) Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR;
d) Dokumentacją dotyczącą weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
e) Dokumentacją dotyczącą oceny merytorycznej dla działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Do tego czasu Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien przygotowywać Studium zgodnie z instrukcją do opracowania studium wykonalności - niskoemisyjny transport miejski, stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla MOF (numer naboru: RPPK.05.04.00-IZ.00-18-001/16)
2) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
3) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2016-2020 wraz z załącznikami (wersja obowiązującą na dzień ogłoszenia naboru);
4) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10 kwietnia 2015 r. (wraz ze zmianami);
5) Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 marca 2015 r.;
6) Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 28 października 2015 r.;
7) Regulaminem Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
8) Podręcznikiem Beneficjenta opracowanym przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 2016r.
4. Studium jest opracowywane w powiązaniu z Wnioskiem oraz innymi załącznikami. Informacje zawarte we Wniosku, Studium, Specyfikacji oraz pozostałych załącznikach muszą być ze sobą zgodne.
5. Wykaz załączników do Wniosku oprócz Studium, które zobligowany będzie sporządzić Wykonawca zostanie wskazany niezwłocznie po ich określeniu i przekazaniu w dokumentacji dla naboru przez IZ RPO WP.
6. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą oraz Partnerami projektu na etapie tworzenia przedmiotu zamówienia.
7. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.
8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz bieżący kontakt z Partnerami projektu, celem uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych danych.
9. W przypadku uwag wynikających z oceny formalnej lub merytorycznej projektu, stwierdzonych przez IZ RPO WP, Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do poprawy, uzupełnienia Studium, Specyfikacji oraz Wniosku jak również jego załączników zgodnie z uwagami IZ RPO WP, jeżeli taką konieczność zgłosi Zamawiający, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ponowne, terminowe złożenie poprawionych dokumentów.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium, Specyfikacji oraz Wniosku wraz z załącznikami do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu i podpisania umowy o dofinansowanie lub braku dofinansowania. W przypadku decyzji o braku dofinansowania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania środków odwoławczych.
 11. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz opracowany z należytą starannością.
12. Wykonawca jest zobligowany do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, w których uczestniczyć będą również Partnerzy projektu, w trakcie których, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania aktualnego stanu zaawansowania prac. O terminie spotkań Wykonawca będzie informowany w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od dnia planowanego spotkania. Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 spotkania.
13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminach określonych w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego.
14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty w ilości 3 egzemplarzy dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, oraz dla każdego z 12 partnerów projektu w ilości 1 egzemplarza (łącznie 15 egzemplarzy) w wersji papierowej, format A4, w języku polskim, trwale spięte oraz tożsamą wersję na nośniku elektronicznym (w plikach .pdf; .doc; .gwp lub równoważnych). Analiza ekonomiczno - finansowa załączona do Studium powinna być wykonana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (.xlsx lub równoważnym).
15. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów.
16. Wykonawca dostarczy również wszelkie użyte rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania w postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa).
17. Po zrealizowaniu zamówienia autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy będą należały do Zamawiającego. Pola eksploatacji wskazane zostały w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
IV. Termin realizacji zamówienia
1) Etap I - opracowanie Studium wykonalności, Specyfikacji oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w terminie do 28 lutego 2017r.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu.
 2) Etap II - współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym opracowania Studium wykonalności, Specyfikacji oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na jego realizację lub braku dofinansowania wydanej przez IZ RPO WP, w przypadku decyzji o braku dofinansowania przygotowanie środków odwoławczych w terminach określonych w regulaminie naboru.
V. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa www.zgpks.rzeszow.pl/bip/ oraz na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, czego potwierdzeniem jest realizacja przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia niniejszego zamówienia:
a) co najmniej jednej analizy i prognozy ruchu dla projektów z zakresu transportu publicznego, dla obszaru obejmującego co najmniej 10 gmin;
b) co najmniej pięciu dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub transportu publicznego, z których co najmniej trzy przeszły pozytywnie proces oceny zakończony przyznaniem dofinansowania, z czego co najmniej jeden z tych projektów był o wartości nie niższej jak 100 mln zł netto.
Należyte wykonanie tych analiz, prognoz i aplikacji powinno być potwierdzone referencjami lub dokumentami równoważnymi.
3) Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym - oświadczenie Wykonawcy
4) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
 Oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożona zostanie w niewłaściwej formie.
2) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3) Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 90%
2 Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10%

Punkty będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -cena podana w ofercie
2 Skrócenie terminu realizacji zamówienia:
Punktacja w zakresie kryterium wg zadeklarowanego terminu wykonania zamówienia:
- do 28.02.2017 r. - 0 punktów
- do 24.02.2017 r. - 5 punktów
- do 21.02.2017 r. - 7 punktów
- do 14.02.2017 r. - 10 punktów

Łączna liczba punktów = Liczba punktów w kryterium I + Liczba punktów w kryterium II

Maksymalna liczba punktów łącznie: 100

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i czasu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki, oświadczenia i dokumenty.
2. Oferta Wykonawcy winna zawierać Wykaz wykonanych analiz i prognozy ruchu dla projektów z zakresu transportu publicznego oraz dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub transportu publicznego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie pozwalających na ustalenie, czy Wykonawca dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia.
 3. Oferta Wykonawcy winna zawierać Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

IX. Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, Aleja Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów.
2. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 29 grudnia 2016r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

X. Sposób złożenia oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta może zawierać dodatkowe załączniki jednak fakt ich dołączenia musi zostać odnotowany w pkt. 11 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
8. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej: drogą pocztową, kurierem lub osobiście.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych oraz nadesłanych w formie elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania ofert.

XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań stanowiące Załącznik nr 3.

XII. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość robót należy ustalić na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w ofercie.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu założone kryteria.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty (na podstawie sporządzonego Protokołu z wyboru ofert) Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.
3. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o podpisaną umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIV. Warunki odbioru zamówienia
1. Potwierdzeniem należytego wykonania etapu I zamówienia oraz podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jak również dokonania płatności będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Płatność będzie realizowana, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku, wystawionej przez Wykonawcę. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
2. Potwierdzeniem należytego wykonania etapu II zamówienia oraz podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jak również dokonania płatności będzie dzień podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Zamawiającego.

XV. Uwagi końcowe
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany przepisów dotyczącej obowiązującej stawki VAT;
2) w zakresie zmiany przedmiotu umowy przy jednoczesnym niezmienionym wynagrodzeniu Wykonawcy - w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na asortyment będący przedmiotem umowy lub w przypadku gdy zmiana przedmiotu umowy nie jest istotna w stosunku do treści złożonej oferty i jest dokonywana na korzyść Zamawiającego;
3) w zakresie terminu realizacji zamówienia - w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
4) konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub zmian przedstawicieli Stron czy ich danych.
7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia oraz uprawniona do kontaktu
Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia oraz uprawnioną do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest:
Piotr Klimczak
tel. 17 863 62 19;
kom. 600 620 278;
mail: biuro@zgpks.rzeszow.plZałączniki:
  Ilość odwiedzin: 77575